2010-04-14
 00:06:48

Biologisk ordlistaAbiotisk – Icke levande, faktor som styrs av bl.a. klimat

 

Biologisk mångfald – Term som beskriver variation hos allt levande på jorden

 

Biotisk – Levande, faktor som styrs av påverkan från organismer t.ex. pollinering

 

Biotop – Geografiskt avgränsat område som karktäriseras av olika abiotiska och biotiska faktorer t.ex. savann,stepp, regnskog.

Bärkraft – Den variation av organismer ett ekosystem klarar av att uppehålla

 

Ekosystem – Ett system där olika organismer använder miljön och varandra för att skapa en sorts symbios

 

Ekoturism – Ekoturism är att resa ansvarsfullt, man hjälper växt- och djurlivet och stödjer urbefolkningen

 

Emmigration – Utvandring, individer som flyttar från deras nuvarande population och habitat

 

Evolution – Biologisk förändring i gener under längre tid

 

Fotosyntes – Process där organismer skapar kemisk energi utifrån solens energi

 

Gen - ” En gen, eller en viss kombination av gener, i en individs arvsmassa resulterar i att individen har ett visst anlag eller en egenskap.”[1]


Global uppvärmning – Den uppvärmning som kommer ifrån ökad växthuseffekt

 

Habitat – Plats där en viss arts nischbehov uppfylls

 

Herbivor - Växtätare

 

Immigration – Invandring, individer som flyttar in till en population och ett habitat

 

Karnivor - Köttätare

 

Konsument – Organsim som konsumerar (äter) en annan

 

Naturligt urval – Del av evolutionen som säger att den har bäst fitness får sprida sina gener vidare (T.ex. den starkaste eller vackraste)

 

Nedbrytare – De organismer i ekosystemet som bryter ner döda djur och växter t.ex. skalbaggar, svampar

 

Ekologisk nisch – Egenskaper som en biotop måste ha för att ett djur ska kunna leva där

 

Omnivor - Allätare

 

Organism – Mikroorganism, växter, djur alltså encelliga eller flercelliga levande varelser

 

Population – Flera individer av samma art på samma plats vid samma tid

 

Predator – Djur som utför predation

 

Producent – En organism som tillför organiska ämnen till ekosystemet

 

Revir – Ett område där en population eller individ lever och försvarar

 

Samhälle – Flera populationer som lever i samma ekosystem

 

Växthuseffekten – Effekt som bevarar solens värme i jordens atmosfär.

 

Växthusgaser – Gaser som bidrar till växthuseffekten